Výskumný ústav vzduchotechniky

SK EN DE

Príbeh Výskumný ústav vzduchotechniky

Výskumný ústav vzduchotechniky; (IČO 14105250) , bol založený v roku 1992. Podnetom pre založenie bola skutočnosť, že v tom istom roku ukončil svoju činnosť Výzkumný ústav vzduchotechniky v Prahe, kde Ing. Jozef Löffler v rokoch 1980 až 1982, pôsobil ako diplomant, študent ČVUT v Prahe.

Od 27.6.2018 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o. získal osvedčenie o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja podľa z. č. 172/2005 Z.z., od MŠ SR, (Ministerstva školstva SR); (https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf)
Od 21.3.2016 Predseda TK 81 – Technickej komisie pre normalizáciu v oblasti chladenia, klimatizácie a vzduchotechniky, pre ÚNMS SR; Menovanie predseda, spis. zn. 2016/701/002540/00527 (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR) pre Ing. Jozef Löffler – Výskumný ústav vzduchotechniky; (https://www.unms.sk/swift_data/source/2015/otn/statut_tk_2015/VESTNIK_UNMS_SR_c.3_2016_Ozna menie_o_zriadeni_TK.pdf)
Od 4.9.2015 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.: Ing. Jozef Löffler: zakladateľ; konateľ, výskumný pracovník, Predmet činnosti: Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; Inžinierska činnosť v odbore vzduchotechnika; Kontrola klimatizačných a vykurovacích systémov
Od 14.2.2007 Znalec (súdny znalec) podľa zákona 382/2004 Z.z. pre vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie a energetické zariadenia; Menovanie MS SR; vedený v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR; (https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/znalec/znalec_13657)
Od 9.10.1992 Výskumný ústav vzduchotechniky – Ing. Jozef Löffler: zakladateľ: výskumný pracovník, Predmet: inžiniersko - technické služby v odbore vzduchotechnika, klimatizácia a technika prostredia; Výskum, vývoj a inovácie
Od 1.4.1983 do 31.12.2001 Vedúci laboratória vzduchotechniky a klimatizácie; TSÚ – Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.; – Zodpovedná osoba na výkon skúšok výrobkov podľa osvedčenia o akreditácii skúšobného laboratória v období od 1993 do 2003 udelená NAS / SNAS (Národný akreditačný systém); Oblasť Vzduchotechnika, Klimatizácia
Od 1980
do 1982
Výzkumný ústav vzduchotechniky, Praha 10 – Malešice, Počernická 3, ČSSR;
ako diplomant, študent spolupracoval pri vývoji rotačného regeneračného výmenníka

Výzkumný ústav
vzduchotechniky Praha,
ZVVZ Milevsko, ČSSR

Výzkumný ústav vzduchotechniky Praha, ZVVZ Milevsko, ČSSR
1978 – 1982 ČVUT Praha – České vysoké učení technické, Praha, ČSSR; Fakulta Technika prostředí (HVAC/R), Vyznamenanie za vedecko-výzkumnú činnosť, Rektor ČVUT; Praha, 16.6.1982