Výskumný ústav vzduchotechniky

SK EN DE

Príbeh Výskumný ústav vzduchotechniky

sa začal písať 9.10.1992 registráciou spoločnosti Výskumný ústav vzduchotechniky, v Piešťanoch, v Československu. Podnetom bolo pokračovať v rovnakom poslaní ako Výzkumný ústav vzduchotechniky v Prahe, ktorý vtedy ukončil svoju činnosť. V tomto výzkumáku Jozef Löffler pôsobil ako diplomant

Odborný profil
29. 9. 2022 Výskumný ústav vzduchotechniky bol ocenený za významný počin vo facility managemente za rok 2021 od SSTP – Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia; Výskumný ústav vzduchotechniky sa počas pandémie angažoval publikáciami a prednáškami na aktuálne témy: Vetranie v režime Covid-19, Výklad usmernení a praktické návody na splnenie požiadaviek na zníženie rizika infekcie
27.6.2018 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o. získal osvedčenie o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja podľa z. č. 172/2005 Z.z., od MŠ SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu SR); Výskumný ústav vzduchotechniky deklaruje využitie najnovších poznatkov vedy a techniky so zameraním na prítomnosť oceniteľného prvku novosti
21.3.2016 Výskumný ústav vzduchotechniky získal menovanie ako Predseda TK 81 – Technickej komisie pre normalizáciu v oblasti chladenia, klimatizácie a vzduchotechniky, pre ÚNMS SR; Menovanie predsedom úradu, spis. zn. 2016/701/002540/00527 ; Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; pre Ing. Jozef Löffler – Výskumný ústav vzduchotechniky; Výskumný ústav vzduchotechniky považuje tvorbu európskych noriem, aplikáciu, interpretáciu a popularizáciu za garanciu uplatnenia najnovšej úrovne techniky v praxi
25.11.2015 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o. získal Osvedčenie č.314/2012-0032; od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, podľa par. 7 odst.2 zákona č.314/2012 Z.z., o kontrole klimatizačných a vykurovacích systémov, podľa písm. d); rozhodnutím č. 28/2012; Pre Výskumný ústav vzduchotechniky je hodnotenie energetickej efektivity klimatizačných a vykurovacích systémov základom energetických úspor a inovačný trend súčasnosti
4.9.2015 Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o. bol registrovaný v OR SR; Ing. Jozef Löffler: konateľ, výskumný pracovník, Predmet činnosti: Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; Inžinierska činnosť v odbore vzduchotechnika; klimatizačné a vykurovacie systémy
14.2.2007 Ing. Jozef Löffler bol menovaný ako Znalec podľa zákona o znalcoch 382/2004 Z.z. pre vzduchotechniku, klimatizáciu, chladenie a energetické zariadenia; Menovanie od MS SR; vedený v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR; Výskumný ústav vzduchotechniky aplikuje vedecký prístup v znaleckej činnosti
9.10.1992 Výskumný ústav vzduchotechniky bol registrovaný v ZR SR; – Ing. Jozef Löffler zakladateľ; výskumný pracovník, Predmet: inžiniersko - technické služby v odbore vzduchotechnika, klimatizácia a technika prostredia; Výskum, vývoj a inovácie. Inšpiráciou bola snaha pokračovať v rovnakom poslaní ako Výzkumný ústav vzduchotechniky v Prahe, ktorý vtedy ukončil svoju činnosť
1.4.1983 - 31.12.2001 Ing. Jozef Löffler pôsobil ako vedúci laboratória vzduchotechniky a klimatizácie; v TSÚ – Technický skúšobný ústav Piešťany š.p., a zároveň ako garant a zodpovedná osoba za výkon skúšok Výrobkov podľa osvedčenia o akreditácii skúšobného laboratória v období od roku 1993 udelená NAS / SNAS - Národný akreditačný systém pre oblasť Vzduchotechnika, Klimatizácia, Chladenie;
1980 - 1982 Výzkumný ústav vzduchotechniky, Praha 10 – Malešice, Počernická 96, Československo; Jozef Löffler tu pôsobil ako diplomant ČVUT na vývoji rotačného regeneračného výmenníka, táto práca mala vplyv na profesné zameranie pre vedu a výskum Výzkumný ústav vzduchotechniky Praha, ZVVZ Milevsko, ČSSR
1978 – 1982 Jozef Löffler absolvoval VŠ, ČVUT Praha – České vysoké učení technické, Praha, Československo; Fakulta Technika prostředí (HVAC), 16.6.1982 : Získal Vyznamenanie za vedecko-výskumnú činnosť, ktoré malo vplyv na profesné zameranie pre vzduchotechniku